PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Up & Up Personal Development v.o.f is gevestigd te Steenbergen, Groenedijk 5, postcode 4651 VS en is onder de naam Up & Up/ Up & Up Personal Development / Up & Up English actief zijn (hierna tezamen: Up & Up) verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming). 

Up&Up is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, strategische partners, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website www.up-go.com van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) hieraan stelt.

Up & Up is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikken we over informatie van kandidaten en werkgevers. Up & Up garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. In dit Privacy Statement staat beschreven welke informatie wordt verzameld.

Gegevensverzameling- en gebruik

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Up & Up en ingeschreven wil worden als kandidaat dient het Privacy Statement te accepteren. Daarbij geeft u ons toestemming persoonlijke informatie te gebruiken.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens  van uw inschrijving bij Up & Up voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, contractering ZZP, werving & selectie en Personal Development doeleinden( Assessments – Motivational/Mental Coaching – Language Training). Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 7. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 8. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Wij delen uw gegevens alleen met startegische partners waar we een concrete afspraak mee hebben (De contactgegevens zijn te vinden op onze website), indien nodig, om voor u de juiste baan te vinden. Uw cv en gerelateerde gegevens worden, naast dat ze gedeeld worden met onze strategische partners, met uw toestemming naar potentiële werkgevers verstuurd. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

Bekendmaking van uw informatie

Kandidaten mogen altijd weten welke informatie Up & UP over hen bewaart. Ze kunnen om inzage vragen, rectificatie of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend via info@up-up-go.com

Cookies

up-up-go.com gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.

Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee u onze website bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst.

De cookies die gebruikt worden op deze website zijn:

Strikt noodzakelijke cookies, deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.

Functionele cookies, deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen. Bijvoorbeeld de taalkeuze, het type browser etc. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor gebruik van de website.

Analytics, we slaan collectieve informatie en statistieken van de bezoekers van deze website op (Analytics). Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de website te verbeteren en gebruikersgemak te verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media cookies die het mogelijk maken informatie van onze site te delen op social media kanalen of bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel te koppelen bij inschrijving op onze site. De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

Overig

 • Er is geen sprake van een contract met kandidaten. Up & Up werkt vanuit opdrachten van werkgevers.
 • Er zijn geen geautomatiseerde mailingen of besluitvormingen.
 • Persoonsgegevens van zakelijke relaties, (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden). Up & Up verwerkt die persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
 • Up & Up doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Up & Up met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor Up & Up kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening, zoals de resultaten van een iScreen analyse.

Indien u voor Up & Up kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens. Up & Up legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Bewaartermijn

De bewaartermijnen van persoonsgegevens die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Contact/Bezwaar

Heeft u vragen, opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens door Up & Up, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@up-up-go.com Indien u klachten heeft over ons Privacy Statement kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacy Statement

Up& UP kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website www.up-up-go.com